What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
17% (5 votes)
The Painted Desert, Arizona
37% (11 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
20% (6 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
7% (2 votes)
Santa Monica Pier, California
20% (6 votes)
Total votes: 30