What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
20% (15 votes)
The Painted Desert, Arizona
49% (37 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
13% (10 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
3% (2 votes)
Santa Monica Pier, California
16% (12 votes)
Total votes: 76