What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
18% (42 votes)
The Painted Desert, Arizona
48% (109 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
15% (34 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
2% (4 votes)
Santa Monica Pier, California
17% (39 votes)
Total votes: 228