What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
19% (41 votes)
The Painted Desert, Arizona
47% (104 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
15% (33 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
2% (4 votes)
Santa Monica Pier, California
17% (37 votes)
Total votes: 219