What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
21% (9 votes)
The Painted Desert, Arizona
44% (19 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
14% (6 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
5% (2 votes)
Santa Monica Pier, California
16% (7 votes)
Total votes: 43