What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
22% (28 votes)
The Painted Desert, Arizona
50% (63 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
13% (16 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
2% (3 votes)
Santa Monica Pier, California
13% (17 votes)
Total votes: 127