What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
19% (30 votes)
The Painted Desert, Arizona
48% (74 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
16% (24 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
3% (4 votes)
Santa Monica Pier, California
14% (22 votes)
Total votes: 154