What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
19% (20 votes)
The Painted Desert, Arizona
51% (55 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
14% (15 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
2% (2 votes)
Santa Monica Pier, California
14% (15 votes)
Total votes: 107