What is your favorite Route 66 landmark?

Cadillac Ranch, Amarillo, TX
21% (30 votes)
The Painted Desert, Arizona
48% (69 votes)
Wigwam Motel, Holbrook, Arizona
13% (19 votes)
Gemini Giant, Wilmington, Illinois
2% (3 votes)
Santa Monica Pier, California
15% (22 votes)
Total votes: 143